DISCLAIMER & PRIVACY

 

Deze website is eigendom van: ACVO-Health Centrum, met als hoofdverantwoordelijke Patrick Claes.

KBO-nummer: 0828.905.283
Adres:  Turnhoutsebaan 34, 2390 Oostmalle

Telefoon: 03/309.09.25

email: acvo-patrick.claes@telenet.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Laatste update: oktober 2018.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ACVO-Health Centrum/Patrick Claes.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

 

ACVO-Health Centrum/Patrick Claes levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het ACVO-Health Centrum/Patrick Claes de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ACVO-Health Centrum/Patrick Claes kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ACVO Health Centrum/Patrick Claes geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

ACVO-Health Centrum/Patrick Claes kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

ACVO Health Centrum/Patrick Claes  verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

De informatie op deze website heeft geen diagnostische of therapeutische doeleinden. Online 'zelfzorg'-informatie kan nooit 'life' medische zorg vervangen!

 • De informatie op deze website is met veel zorg verzameld en samengesteld, zowel uit eigen ervaringen van de auteur en uit externe bronnen.

 • Deze informatie en de toepassing ervan dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

 • De informatie is louter bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.

 • De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (medisch-) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, en dergelijke.

 • Bezoekers van deze site kunnen dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 • Soms bevat informatie op deze website bevat ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

 • Adviezen dienen louter gezien te worden als 'algemene' richtlijnen. Ze gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten.

 • Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

 • Ook waar het informatie betreft m.b.t. zelfzorg of het gebruik van (zelfzorg) supplementen, voedingsadvies, bloesemremedies, homeopathie, gemmo-therapie, applicatie van middelen, ... betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

 • Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Medische vragen, klachten of symptomen dienen tijdig voorgelegd te worden aan de behandelend arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

 • Bij twijfel, acute medische klachten, psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of Turnhout bevoegd.

GDPR: DE NIEUWE WET OP PRIVACY

 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht. Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of beter bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat uitgebreid over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Deze belangrijke Europese maatregel beschermt nog meer uitgebreid de privacy van elke Europese burger en dient strikt te worden toegepast.  
ACVO-Health Centrum hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en  verwerkt deze overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Patrick Claes: acvo-patrick.claes@telenet.be.

Privacyverklaring
 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

ACVO-Health Centrum verwerkt uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze gegevens worden verwerkt voor patiëntenbeheer (o.a. administratie, opvolging, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Voor de verwerking van persoons- en gezondheidsgegevens maken wij gebruik van Crossuite, een online praktijkbeheersysteem dat door diverse groepspraktijken in Nederland en België wordt gebruikt. Alle gegevens worden hier op een veilige en beveiligde manier bewaard.

 • Met Crossuite (de verwerkers van de digitale dossiervorming en online agendasysteem) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen

 • Onze computers zijn optimaal beveiligd via diverse paswoorden voor de screensaver, voor het medisch dossier, voor het afspraken programma. Volgens de nieuwe wetgeving mogen data (brief, verslag, attest) nog alleen aan de persoon zelf verstrekt worden. Gegevens doorsturen per fax of per mail zijn niet meer toegelaten. Elke patient heeft nu ook het recht tot transparantie van zijn/haar gegevens, van inzage, van correctie evenals! het recht op gegevens wissing, beperking van verwerking en het recht op overdracht van de gegevens. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat wij uw persoonlijke en gezondheidsgegevens enkel verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en wettelijk gerechtvaardigde doeleinden.

 • In het belang van de patiënt werken onze collega's nauw samen. Om deze samenwerking vlot te laten verlopen, kunnen onze collega's in principe toegang hebben tot elk dossier. Elke therapeut in het ACVO-Health Centrum is gebonden aan het beroepsgeheim, is zich bewust van het belang van de privacybescherming en heeft een samenwerkings- en geheimhoudingsovereenkomst ondertekend met het ACVO-Health Centrum. Indien u bepaalde gegevens liever beperkt toegankelijk houdt (enkel toegankelijk voor uw behandelende therapeut), gelieve dit expliciet aan te geven. 

   

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]
 

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. 

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, verzekeringsinstelling of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.

In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor patiëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken.  Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht.

Direct marketing

Als patiënt heeft u het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. 

Klacht

De patiënt beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

Meer info vindt u op de website van de Privacycommissie
 

Namens het ACVO-Team & Patrick Claes, hoofdverantwoordelijke

 

 

ACVO Health Centrum

Hoofdgebouw                  Zijgebouw                  DAO Centrum

  nummer 34                     tussen in                      nummer 30      

ACVO  Health Centrum

Turnhoutsebaan 30-34

B-2390 Oostmalle

Tel: 03/309.09.25

 

Afspraken die niet 24 uur op voorhand

afgezegd zijn, kunnen aangerekend worden.

 • Wix Facebook page
 • LinkedIn Classic
 • Wix Google+ page

© 2013 by Patrick Claes, ACVO Health Centrum. All rights reserved.

U vindt ons

© Music by Anja Caers.