top of page

DISCLAIMER

 

Deze website is eigendom van: ACVO-Health Centrum


Adres:  Turnhoutsebaan 30-3, 2390 Oostmalle

Telefoon: 03/309.09.25

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Laatste update: oktober 2018.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ACVO-Health Centrum.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

 

ACVO-Health Centrum levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal het ACVO-Health Centrum de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

ACVO-Health Centrum kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijden zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ACVO Health Centrum geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

ACVO-Health Centrum kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

ACVO Health Centrum verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 

De informatie op deze website heeft geen diagnostische of therapeutische doeleinden. Online 'zelfzorg'-informatie kan nooit 'life' medische zorg vervangen!

 • De informatie op deze website is met veel zorg verzameld en samengesteld, zowel uit eigen ervaringen van de auteur en uit externe bronnen.

 • Deze informatie en de toepassing ervan dient niet gezien te worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

 • De informatie is louter bedoeld als algemene informatie en ondersteuning en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.

 • De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van (medisch-) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, en dergelijke.

 • Bezoekers van deze site kunnen dan ook geen diagnostische of therapeutische waarde hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 • Soms bevat informatie op deze website bevat ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt.

 • Adviezen dienen louter gezien te worden als 'algemene' richtlijnen. Ze gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse klachten.

 • Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

 • Ook waar het informatie betreft m.b.t. zelfzorg of het gebruik van (zelfzorg) supplementen, voedingsadvies, bloesemremedies, homeopathie, gemmo-therapie, applicatie van middelen, ... betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

 • Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Medische vragen, klachten of symptomen dienen tijdig voorgelegd te worden aan de behandelend arts of andere professionele zorgverstrekker om zodoende professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen.

 • Bij twijfel, acute medische klachten, psychische problemen of bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of Turnhout bevoegd.

bottom of page